میکرولیتیازیس


میکرولیتیازیس نوعی بیماری بیضه با علت نامشخص است که ازتجمع و انباشته شدن ذرات گرد و نرم آهکی درلوله های اسپرم سازتشکیل می شود.  این ذرات نرم دراندازه های 1 تا 3 میلیمتر دربافت اصلی پراکنده هستند. این ذرات ازهم فاصله دارند و تقارن آنها قابل توجه می باشد.

سنگ های بسیار ریز یا میکرولیتیازیس (microlithiasis) بیضه، حالت ناشایعی است که عمدتا به طور اتفاقی با استفاده از امواج ماوراصوت (ultrasound) تشخیص داده می شود. میزان شیوع در افرادی که با شکایت درد کیسه بیضه تحت بررسی با امواج ماوراصوت قرار گرفته اند، حدود 6/0 درصد است.

انواع میکرولیتیازیس:

دو نوع میکرولیتیازیس وجود دارد.

میکرولیتیازیس کلاسیک بیضه (CTM) نوعی است که درتصاویرسونوگرافی شامل 5 ذره است و درتضاد با میکرولیتیازیس محدود (LTM) است که مناسب این طبقه بندی نیست.

بررسی شیوع میکرولیتیازیس در یک گروه بدون داشتن هرگونه علامت، نشان داده شده است که TM درمیان حدود 5٪ از مردان بدون علامت رخ می دهد.  ارتباط میکرولیتیازیس با سرطان بیضه دراین گروه بیش از 40٪ بوده است.  

دو زیرمجموعه برای میکرولیتیازیس بافت شناسی وجود دارد.  اینطورتصورمی شود که یکی ازاین دو نوع به گردش سریع سلولی هماتوکسیلین بدن متشکل از سنگ های آهکی  بی شکلی مربوط است که ارتباط بیشتری با تومور سلول های جنسی دارد.   

نوع دوم زیرگروه کلاسیک نام دارد که با نهان بیضگی و تومورسلول های جنسی همراه است. تومورها و بیضه درغیر این صورت طبیعی است.  بیماری زایی TM نامشخص است.  

سلول های سرتولی مسئول فاگوسیتوز(سلول خواری) باقی مانده درون لوله ها هستند. بنظرمی رسد که سنگ های آهکی درنتیجه وجود نقص دراین فرایند بوجود می آیند.

مشخص نیست که آیا میکرولیتیازیس موجب رشد تومورمی شود ویا اینکه بخشی ازاختلالاتی است که در نهایت به سرطان منجر می شود.    

بیماری هایی مانند بیماری بیضه،  سندرم داون،  ناباروری، میکرولیتیازیس ریه و تومور سلول های جنسی دررابطه با میکرولیتیازیس محدود می باشند.  

سایربیماریها مانند سرطان پستان و سرطان تیروئید درارتباط با سرطان بیضه هستند.  همچنین گسترش سرطان بیضه نیزبا میکرولیتیازیس محدود TM مرتبط است.

نمونه برداری ازبیضه بیماران مبتلا به میکرولیتیازیس درافرادی که به ارکیکتومی رادیکال مبتلا هستند لازم می باشد.

انجام معاینات فیزیکی به اضافه سونوگرافی غربالگری سالانه برای افراد مبتلا به میکرولیتیازیس توصیه می شود. 

آیا میکرولیتیازیس با سرطان بیضه درارتباط است؟

مطالعاتی انجام شده است که گواهی برارتباط میان میکرولیتیازیس بیضه و سرطان بیضه را است.  بااین حل،  اینکه میکرولیتیازیس بیضه بتنهایی عامل خطری برای سرطان بیضه محسوب می شود هنوزبه اثبات نرسیده است.

معمولاً میکرولیتیازیس بیضه درمردانی که برای مشکلاتی مانند ورم و  درد بیضه و یا ناباروری سونوگرافی شده اند ،  بطوراتفاقی دیده شده است.  

اینطوربنظرمی رسد که ارتباط اندکی میان میکرولیتیازیس بیضه و سرطان بیضه وجود دارد.  البته شواهد حاکی ازاین است که میکرولیتیازیس بیضه بسیارشایعترازسرطان بیضه است.  محققان به این نتیجه رسیده اند که بعید بنظرمی رسد میکرولیتیازیس بیضه عامل افزایش خطرابتلای یک مرد سالم به سرطان بیضه باشد.

درصورتی که به میکرولیتیازیس بیضه مبتلا هستید،  سابقه بیماری خود را دراختیارپزشک معالج قراردهید تا بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند.  

مثلاً  اینکه:
•    شما کاملاً سالم هستید و هیچ نشانه یا علامتی از ابتلا به سرطان بیضه ندارید و نیازی به انجام آزمایش نیزنیست.  با این حال توصیه می شد که بیضه خود را بطورمرتب ازنظروجود توده بررسی کنید و درصورت مشاهده توده به پزشک مراجعه کنید.
•    عوامل خطرابتلا به سرطان بیضه را داراهستید.  اگرسایرعوامل خطرسرطان بیضه مانند بیضه نزول نکرده دارید،  ممکن است انجام سونوگرافی سالانه و پیگیری سالانه توصیه شود.

 
برچسب ها مردان
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
بالا